HEAD QUARTERS

  • Ground floor, 36 Tôn Thất Đạm Street, Dictrst 01, HCM city
  • (028) 38.212.590

DOCTOR THESIS TRAN XUAN LINH

1. TOÀN VĂN LUẬN ÁN. NCS NGUYỄN TRẦN XUÂN LINH.pdf Download
2. TÓM TẮT LUẬN ÁN. NCS NGUYỄN TRẦN XUÂN LINH.pdf Download
3. DOCTORAL THESIS SUMMARY. NGUYEN TRAN XUAN LINH.pdf Download
4. ĐIỂM MỚI LUẬN ÁN. NCS NGUYỄN TRẦN XUÂN LINH.pdf Download
5. SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS. NGUYEN TRAN XUAN LINH.pdf Download

FACULITY OF POSTGRADUATE EDUCATION

OFFICE / FACILITY BUH

  • HEAD QUARTERS

    Ground floor, 36 Tôn Thất Đạm Street, Dictrst 01, HCM city

    (028) 38.212.590

Social

Facebook Page