HEAD QUARTERS

  • Ground floor, 36 Tôn Thất Đạm Street, Dictrst 01, HCM city
  • (028) 38.212.590

DOCTOR THESIS DUONG NGUYEN THANH TAM

1. Luận án Tiến sĩ_Dương Nguyễn Thanh Tâm.pdf Download
2. Điểm mới của Luận án Dương Nguyễn Thanh Tâm - Tiếng Việt.pdf Download
3. Điểm mới của Luận án Dương Nguyễn Thanh Tâm - Tiếng Anh.pdf Download
4. Tóm tắt luận án - Tiếng Việt.pdf Download
5. Tóm tắt luận án - Tiếng Anh.pdf Download

FACULITY OF POSTGRADUATE EDUCATION

OFFICE / FACILITY BUH

  • HEAD QUARTERS

    Ground floor, 36 Tôn Thất Đạm Street, Dictrst 01, HCM city

    (028) 38.212.590

Social

Facebook Page